Door Sonja de Winter - FOCUS VerzuimManagement

Menig werkgever heb ik al mogen helpen bij de implementatie van WGA-eigenrisicodragerschap in de praktijk. Echter de praktijk viel hen zelden mee. Niet alleen vanwege de 10-jaar durende re-integratieplicht en de kosten die dat met zich meebrengt, maar ook omdat de invloed van de eigenrisicodrager op de schadelast beperkt bleek. Waren zij van te voren beter geïnformeerd geweest, dan hadden een aantal van hen ongetwijfeld een andere (kosten-baten) afweging gemaakt. Nu de WGAvast en WGAflex vanaf volgend jaar samen gaan en werkgevers voor de beslissing staan hoe zij het complete WGA-risico willen verzekeren wordt er door verzekeraars en adviseurs opnieuw hard aan hen getrokken. Het blijft een kwestie van goed informeren en goed geïnformeerd worden over deze lastige materie!

Wat verandert er nu eigenlijk en waar krijgt u mee te maken? Hieronder vat ik het voor u samen:

Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn


Werkgevers hebben de verplichting om het loon van een zieke werknemer 2 jaar door te betalen. Minister Asscher heeft op 21 april 2016 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een aantal maatregelen aankondigt die de knelpunten, die werkgevers rondom deze verplichting ervaren, moeten gaan verminderen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie in relatie tot de 2e spoor re-integratieverplichting, de vervroegde IVA-aanvraag en de premiestelling bij de verzuimverzekering.

Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn


Op 21 april 2016 heeft minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer een pakket van voorgenomen maatregelen gepresenteerd die de knelpunten op de arbeidsmarkt zouden moeten oplossen. Eén van de maatregelen die hij presenteerde is de compensatie van de transitievergoeding voor werkgevers:

Werkgevers die geconfronteerd worden met een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zullen in de toekomst worden gecompenseerd. Deze compensatie zal betaald gaan worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staat, die betaald wordt door werkgevers. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te houden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018. Bezien wordt of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Overigens heeft de minister ook de mogelijkheid voorgesteld om bij CAO een lagere transitievergoeding af te spreken bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Het wetsvoorstel met betrekking tot de voorgestelde maatregelen volgt in de loop van het jaar.

Naar boven