Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Onlangs belde een werkgever De VerzuimAdvieslijn met de vraag of een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. In het verlengde hiervan ontstond de vraag of een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt na ziek uitdiensttreding ook recht heeft op een Ziektewet uitkering.

Het antwoord op deze 2 vragen delen we graag met u:

Door: Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn


Op 14 september 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van Minister Schippers (Kamerstuk 33 980: Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving) dat zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft het medisch dossier van patiënten in te zien als ze vermoeden dat er gefraudeerd wordt.

Door Sonja de Winter - FOCUS VerzuimManagement

U hebt nog maar bedenktijd tot 1 oktober!

Op 1 januari 2017 wordt de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) eindelijk afgerond.

Dan zal door samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex, het risico voor ziekte van vaste en tijdelijke werknemers worden samengevoegd tot één risico.

Eén en ander heeft tot gevolg dat alle werkgevers (opnieuw) moeten beslissen hoe ze het samengevoegde WGA-risico per 1 januari 2017 willen verzekeren; publiek via UWV of als eigenrisicodrager via een private verzekeraar?

Deze keuze moet u in principe voor 1 oktober 2016 kenbaar maken aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan wordt het WGA-risico van rechtswege ondergebracht bij het UWV.

Naar boven